Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van PIXELCO, tenzij er schriftelijk is van afgeweken. Elke afwijking van de algemene voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van PIXELCO.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes of aanbiedingen opgemaakt door PIXELCO zijn volledig vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door PIXELCO. PIXELCO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
PIXELCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PIXELCO is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PIXELCO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
Artikel 4. Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.
Artikel 5. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de overeenkomst kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
PIXELCO behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.
Artikel 7. Betaling
Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en PIXELCO is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient een overeengekomen bedrag te voldoen als voorschot.
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 85 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.
PIXELCO behoudt zich het recht om lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen, op straffe van verval, binnen de acht dagen worden toegezonden aan PIXELCO.
Artikel 8. Hosting
Voor de hosting werkt PIXELCO samen met een gespecialiseerde hostingpartner. De hostingdiensten worden door PIXELCO aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor.
PIXELCO verleent enkel ondersteuning voor websites die bij PIXELCO gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik.
Artikel 9. Domeinnaam
Indien de klant een domeinnaam bestelt via PIXELCO, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. PIXELCO staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan PIXELCO. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.
Artikel 10. Onderhoudscontract
PIXELCO en opdrachtgever kunnen ter onderhoud van de website een onderhoudscontract aangaan. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om 4x per jaar een onderhoud te leveren tegen een vaste kostprijs. Facturatie gebeurt steeds op jaarbasis en het contract is op elk moment opzegbaar.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
In geen geval is PIXELCO aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en PIXELCO op de website plaatst. PIXELCO is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van PIXELCO in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, e-mailaccounts en andere systemen door PIXELCO verschaft.
Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens
Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van PIXELCO, kan hij dat laten weten op marc.@digipartner.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen.
Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan PIXELCO worden meegedeeld.
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door PIXELCO gecreëerde website worden overgedragen aan de klant.
Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door PIXELCO werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek.
Artikel 14. Overmacht
PIXELCO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer PIXELCO als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin PIXELCO is gevestigd bevoegd. Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Contactgegevens
PIXELCO
Marc Nevens
Taboralaan 12
8400 Oostende
BE 0828.577.958
Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten en zijn voor het laatst gewijzigd op 01 juli 2023.