Privacy beleid

Algemeen

Pixelco met maatschappelijke zetel te Taboralaan 12, 8400 Oostende en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0828.577.958 (hierna ” Pixelco”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Pixelco wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Pixelco wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Pixelco vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Pixelco verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Pixelco nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Pixelco website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 30 juli 2018 (“Wet bescherming persoonsgegevens”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Pixelco streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Pixelco uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Pixelco u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit [https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be].

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Pixelco verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Pixelco verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Pixelco treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Pixelco’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Pixelco voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Pixelco.

Doeleinden

Pixelco verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

– Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
– In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
– Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
– Wanneer Pixelco daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Pixelco persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Pixelco’s nieuwsbrief, dan heeft Pixelco in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Pixelco in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Pixelco alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals udat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Pixelco, zal Pixelco u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal Pixelco ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.
Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
Pixelco gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.
Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Pixelco.
Pixelco kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Pixelco meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.
Om prestaties op te volgen.
Pixelco kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is Pixelco wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Pixelco worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
Pixelco kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Pixelco uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Pixelco’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Deze privacy policy is onder voorbehoud van drukfouten en zijn voor het laatst gewijzigd op 01 juli 2023.